Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Studio Slof
Studio Slof is een handelsnaam van MiMa Agency B.V. en is een besloten vennootschap gevestigd aan De Slof 10, 5107 RJ in Dongen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 57348251. Studio Slof is een digitaal bureau wat ondernemers helpt het beste uit hun online zichtbaarheid te halen. Studio Slof doet dit door zowel ontwerp als ontwikkeling, onderhoud en marketing uit handen te nemen.

Wij hebben ons best gedaan deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te schrijven. Zijn de voorwaarden (op onderdelen) toch onduidelijk? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: info@studioslof.nl of 085-1301595.

Begrippen
Studio Slof: de partij waar opdrachtgever de dienst afneemt en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met Studio Slof een overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
Opdracht: de werkzaamheden die opdrachtgever door Studio Slof uitgevoerd wil hebben en waarvoor een overeenkomst wordt gesloten.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals
e-mail.
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Hosting: het verhuren van ruimte op een server ten behoeve van het in de lucht brengen en houden van een website en/of e-mail.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, opdrachten, strippenkaarten en werkzaamheden van Studio Slof.
2. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de opdracht.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze door Studio Slof uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerkopdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
5. Studio Slof mag deze algemene voorwaarden aanpassen. Opdrachtgever ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
6. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle opdrachten waarbij Studio Slof derden inschakelt.
8. In het geval een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig met een bepaling uit een tussen Studio Slof en opdrachtgever gesloten overeenkomst, heeft de bepaling uit de overeenkomst voorrang.

Aanbod/offerte
1. Alle offertes en prijsopgaves van Studio Slof zijn dertig (30) dagen geldig te rekenen vanaf de offertedatum.
2. Genoemde prijzen in het aanbod zijn exclusief BTW.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de gegevens die hij verstrekt aan Studio Slof, juist, volledig en actueel zijn.
4. De inhoud van de opdracht bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod zijn beschreven.
5. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn pas geldig als deze door Studio Slof schriftelijk zijn bevestigd.
6. Een samengestelde offerte verplicht Studio Slof niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Studio Slof is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte en/of programmeer- en typefouten op de website en social mediakanalen.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Studio Slof komt tot stand op het moment dat:
a. opdrachtgever digitaal akkoord gaat met het aanbod van Studio Slof door het product of de dienst van zijn keuze op de website aan te geven en de bestelling af te ronden;
b. opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een offerte of prijsopgave van Studio Slof;
c.  door in de online omgeving opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte;
d. Studio Slof een opdracht per e-mail aan opdrachtgever heeft bevestigd. Studio Slof gaat ervan uit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden bevat, tenzij opdrachtgever, binnen drie (3) kalenderdagen laat weten dat dit niet zo is.
e. Studio Slof op verzoek van opdrachtgever, een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding zoals e-mail.

Uitvoering van de opdracht
1. Studio Slof neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de opdracht naar beste inzicht, kennis en vermogen uitvoeren. Studio Slof zal haar best doen te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.
2. Voor zover dit niet leidt tot vertraging, zal Studio Slof opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
3. Studio Slof kan derden inschakelen voor uitvoering van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 uit het Burgerlijk Wetboek zijn dan uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Studio Slof heeft het recht haar diensten te wijzigen. Natuurlijk zal Studio Slof opdrachtgever hier vooraf schriftelijk van op de hoogte stellen.
5. Het kan voorkomen dat Studio Slof haar systemen tijdelijk buiten gebruik stelt of het gebruik van de systemen beperkt ten behoeve van onderhoud, aanpassingen en verbeteringen van de systemen. Studio Slof zal haar best doen opdrachtgever hierover vooraf te informeren.
6. In het geval bepaalde diensten, die afhankelijk zijn van software van derden, niet meer kunnen functioneren door het ophouden van het bestaan van die software of die derden, dan is Studio Slof niet verplicht deze diensten te continueren of betalingen te retourneren.

Wijziging van de opdracht
1. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de opdracht goed uit te voeren, dan zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de levertermijn en/of de prijs, dan zal Studio Slof opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
2. Studio Slof zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Studio Slof kunnen worden toegerekend.

Levertermijn
1. De door Studio Slof opgegeven levertermijn is slechts een inschatting en kan niet als fatale termijn worden gezien. De levertermijn gaat van start op het moment dat Studio Slof alle benodigde gegevens, toegang, content en informatie van opdrachtgever heeft ontvangen.
2. Voor een goede uitvoering van de opdracht is medewerking van opdrachtgever vereist. Opdrachtgever levert alle gegevens, toegang, content en instructies die benodigd zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, op tijd aan. Als de benodigde gegevens niet op tijd door Studio Slof zijn ontvangen, heeft Studio Slof het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
3. In het geval is afgesproken dat een opdracht in fasen uitgevoerd zal worden, dan kan Studio Slof de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
4. Wanneer Studio Slof onverhoopt verwacht een levertermijn niet te halen, dan zal Studio Slof dit aan opdrachtgever laten weten. Een overschrijding van de levertermijn zorgt er niet automatisch voor dat Studio Slof in verzuim is.

Website design & web-development
In afwijking van of in aanvulling op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gelden voor het ontwerpen, ontwikkelen en aanpassen van websites de volgende afspraken:
1. Ontwerpen en bouwen is een proces en gebeurt in fases. Om te voorkomen dat deze fases oneindig lang duren, heeft opdrachtgever per fase recht op het aantal correctierondes dat in de offerte is overeengekomen. Natuurlijk is het mogelijk meer correctierondes bij te kopen. Deze worden dan op basis van nacalculatie bij opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Niet gekozen ontwerpen blijven te allen tijde eigendom van Studio Slof en zullen door opdrachtgever niet worden gebruikt. Studio Slof heeft het recht deze niet gekozen ontwerpen bij andere opdrachten te gebruiken of te verkopen.
3. Opdrachtgever zal zelf en voor eigen risico zorgen voor deugdelijke apparatuur (computer) en faciliteiten (apps, software) om de diensten van Studio Slof te kunnen gebruiken.
4. Studio Slof ontwikkelt websites met software van derden. Studio Slof kan daarom niet garanderen dat alle diensten op elk moment bruikbaar zijn. Studio Slof zal zich inspannen om een website naar wens te laten werken. Studio Slof is echter niet verantwoordelijk voor eventuele niet werkende onderdelen in thema’s, het niet reageren van themamakers of het stoppen van (support) voor het thema vanuit de softwareleverancier. In het laatste geval dient in verband met de veiligheid/updates van de website door opdrachtgever een nieuw thema gekozen te worden. Dit kan betekenen dat de website door Studio Slof opnieuw ontwikkelt moet worden. De kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
5. Studio Slof is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en (kleur)verschillen in het ontwerp die ontstaan door gebruik van een bepaalde browser of een bepaald merk beeldscherm. Studio Slof kan niet garanderen dat de website door alle browsers en beeldschermen op exact dezelfde manier wordt weergegeven. Websites worden niet geoptimaliseerd voor Internet Explorer en Microsoft Edge omdat de veiligheid van deze browsers niet gegarandeerd kan worden en/of de browser de techniek niet volledig ondersteunt.
6. Opdrachtgever stelt Studio Slof tijdig op de hoogte van reclame/promotiecampagnes die kunnen leiden tot een piekbezoek van de website. In het geval opdrachtgever dit niet vooraf met Studio Slof communiceert, loopt opdrachtgever het risico dat de website overbelast raakt.
7. Opdrachtgever mag een door Studio Slof opgeleverde website niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de overeenkomst, of deze algemene voorwaarden. Voorbeelden van verboden handelingen en gedragingen zijn o.a.:
a. het openbaar maken en/of verspreiden van pornografische, extremistische, gewelddadige, racistische of discriminerende inhoud;
b. het ongevraagd verzenden van een grote hoeveelheid e-mail (SPAM);
c. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen (hacken);
d. seksuele intimidatie of lastig vallen van personen;
e. het uitvoeren van (D)Dos aanvallen;
f. het uploaden van virussen of andere bestanden of programma’s die afbreuk doen aan of schade toebrengen aan (de diensten van) Studio Slof. Deze opsomming met verboden handelingen en gedragingen bevat slechts voorbeelden en is niet uitputtend.
8. Studio Slof is niet verantwoordelijk voor content die door opdrachtgever wordt geüpload of enig verlies hiervan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up, tenzij opdrachtgever een hostingovereenkomst met Studio Slof gesloten heeft. De kwaliteit van door opdrachtgever aangeleverde content kan van invloed zijn op het resultaat van de opdracht.
9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het registeren van een (sub)domeinnaam. Ook het sluiten van een overeenkomst met een hostingprovider is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij hosting onderdeel is van de opdracht.
10. In het geval de opdracht bestaat uit het wijzigen of onderhouden van een bestaande website, dan zorgt opdrachtgever ervoor dat Studio Slof tijdig toegang krijgt tot het administrator gedeelte van deze website. Deze toegang wordt verstrekt voor de looptijd van de opdracht.
11. Wanneer opdrachtgever in strijd handelt met bepalingen genoemd in dit artikel, heeft Studio Slof het recht content te verwijderen, de systemen te blokkeren, uitvoering van de opdracht uit te stellen of, bij ernstige overtreding, de overeenkomst te beëindigen, zonder hierbij gebruik te maken van een opzegtermijn en zonder dat opdrachtgever recht heeft op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag, schadevergoeding of een andere vorm van compensatie.

Oplevering
1. Een website wordt als opgeleverd beschouwd als Studio Slof het resultaat van de opdracht naar opdrachtgever verstuurd.
2. Na oplevering heeft opdrachtgever veertien (14) dagen de tijd om de website te testen op eventuele fouten. Tijdens deze testfase zal Studio Slof eventuele fouten kosteloos herstellen mits deze fouten vallen binnen de afgesproken eisen en functionaliteiten en mits deze fouten niet veroorzaakt zijn door handelen of nalaten van opdrachtgever.
3. Voor oplevering is het niet noodzakelijk dat opdrachtgever de website heeft goedgekeurd of dat de website live staat.
4. Aanpassingen worden na oplevering niet meer kosteloos uitgevoerd.
5. Afwijkingen in het resultaat van de opdracht ten opzichte van wat is overeengekomen, geven opdrachtgever niet het recht:
a. de website af te keuren;
b. op teruggave van (een deel) van het factuurbedrag;
c. op schadevergoeding of een andere vorm van compensatie;
d. op ontbinding van de overeenkomst,
voor zover deze afwijkingen van ondergeschikte betekenis zijn.
4. Na oplevering blijven de licenties van plug-ins en thema’s in beheer bij Studio Slof, tenzij anders overeengekomen. De betalingsverplichting voor opdrachtgever voor het gebruik van de licenties blijft bestaan. Voor opzegging van de licenties geldt hetgeen opgenomen in lid 3 van het artikel ‘Looptijd en beëindiging opdracht’.

Strippenkaart
1. Voor aanpassingen en ondersteuning kan opdrachtgever een strippenkaart aanschaffen.
2. In het geval dat hosting onderdeel is van de opdracht, is de strippenkaart geldig zolang Studio Slof deze aanbiedt. Wanneer hosting geen onderdeel van de opdracht is, heeft de strippenkaart een geldigheidstermijn zoals aangegeven in het aanbod.
3. Een strippenkaart is persoonsgebonden en daarmee niet overdraagbaar.
4. Werkzaamheden worden geteld per kwartier.
5. Gekochte strippenkaarten kunnen niet gerestitueerd worden.

Hosting website
1. Hosting is alleen onderdeel van de opdracht als dit schriftelijk overeengekomen is tussen opdrachtgever en Studio Slof.
2. Studio Slof heeft het recht om, na een waarschuwing, een toeslag in rekening te brengen wanneer het dataverkeer of de opslagcapaciteit van opdrachtgever, ten opzichte van andere opdrachtgevers, onredelijk hoog is door toedoen van opdrachtgever.

Adverteren
1. Studio Slof zal de opdracht naar beste inzicht, kennis en kunde uitvoeren en neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Studio Slof kan echter niet garanderen dat opdrachtgever het gewenste resultaat bereikt. Het behalen van geformuleerde doelstellingen is mede afhankelijk van het algoritme van social mediakanalen en Google, de kwaliteit en beschikbaarheid van benodigde software, richtlijnen en beleid van social media kanalen en surfgedrag van mensen. Deze externe factoren kunnen invloed hebben op de resultaten en de werkwijze van Studio Slof. Omdat Studio Slof geen enkele invloed heeft op deze externe factoren kan Studio Slof het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers en views niet garanderen.
2. Studio Slof is gerechtigd om in het belang van een goede uitvoering van de opdracht, advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever te wijzigen.

Looptijd en beëindiging opdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Studio Slof loopt totdat de opdracht opgeleverd is.
2. Bij tussentijdse beëindiging van een opdracht, zullen zowel de werkzaamheden die door Studio Slof zijn verricht als de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor opdrachtgever en kosten voor ingeschakelde derden. Daarnaast heeft Studio Slof het recht een annuleringsvergoeding van dertig (30) procent van het resterende deel van het factuurbedrag dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn geweest, in rekening te brengen aan opdrachtgever.
3. Abonnementen hebben een looptijd voor bepaalde tijd. Aan het einde van de looptijd wordt het abonnement automatisch verlengd tenzij opdrachtgever het abonnement opzegt. Opdrachtgever kan het abonnement schriftelijk opzeggen aan het einde van de looptijd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van dertig (30) dagen.
4. Studio Slof kan ervoor kiezen een bepaalde dienst niet langer meer aan te bieden. In dat geval kan Studio Slof de overeenkomst schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen.
5. Studio Slof heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van een rechter te beëindigen, als:
a. opdrachtgever (herhaaldelijk) niet voldoet aan zijn betalingsverplichting ondanks hiertoe te zijn aangemaand;
b. er ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
c. een leverancier van Studio Slof niet meer levert waardoor Studio Slof niet aan haar verplichtingen kan voldoen;
d. opdrachtgever, ook na hiertoe te zijn aangemaand, de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt.
Studio Slof is op geen enkele wijze verplicht tot het vergoeden van schade en kosten, die door beëindiging van de overeenkomst, ontstaan. De betalingsverplichting voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, blijft bestaan.

Prijzen, betaling en facturatie
1. Studio Slof kan de prijzen van haar diensten tussentijds wijzigen. Opdrachtgever ontvangt hierover ten minste één (1) maand voorafgaand aan de prijswijziging schriftelijk bericht.
2. Strippenkaarten worden vooruitbetaald.
3. Studio Slof heeft het recht in termijnen te facturen. De eerste termijn kan vooraf gefactureerd worden. Studio Slof zal bij facturatie in termijnen, pas starten met de uitvoering van de opdracht of een volgende fase, als de betaling van deze termijn is voldaan.
4. De betalingstermijn van facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum.
5. Facturen worden betaald via een online betaalsysteem of via bankoverschrijving op een door Studio Slof aangegeven bankrekeningnummer.
6. Reeds gefactureerde bedragen worden niet gerestitueerd als opdrachtgever besluit de overeenkomst tussentijds te beëindigen of als Studio Slof de opdracht niet kan uitvoeren doordat opdrachtgever geen medewerking verleent.
7. In het geval opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag Studio Slof een maandelijkse rente van vijf procent (5%) en incassokosten van minimaal tien procent (10%) met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als gehele maand gerekend. Ook heeft Studio Slof het recht de overeenkomst op te schorten, het gebruik van systemen te blokkeren, licenties van plug-ins in te trekken of de overeenkomst te beëindigen als opdrachtgever zich niet houdt aan zijn betalingsverplichting.
8. Opdrachtgever heeft het recht het resultaat van de opdracht te gebruiken voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt, mits opdrachtgever heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

Promotionele doeleinden
1. Studio Slof mag de resultaten van de opdracht gebruiken voor promotionele doeleinden. Zij mag bijvoorbeeld op haar website en social mediakanalen een verwijzing maken naar het resultaat van de opdracht of het resultaat van de opdracht of de handelsnaam of het logo van opdrachtgever hierop tonen.
2. Tenzij het resultaat van de opdracht zich hier niet toe leent, heeft Studio Slof het recht op het resultaat van de opdracht kenbaar te maken dat dit door haar gemaakt is.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij bij het uploaden of aanleveren van afbeeldingen, logo’s, video’s, geluidsbestanden, teksten, ontwerpen etc. niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
2.  Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen, logo’s, huisstijlen en ontwerpen welke voortkomen uit de uitvoering van de opdracht of welke via de website of social mediakanalen van Studio Slof getoond worden, berusten uitsluitend bij Studio Slof of Studio Slof heeft er een gebruiksrecht voor gekregen. Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder vooraf gekregen toestemming van Studio Slof de door Studio Slof geproduceerde werken, waaronder begrepen: afbeeldingen, websites, teksten, templates, ontwerpen, schetsen, software, applicaties en plug-ins te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk. Ook mag opdrachtgever niet zonder toestemming van Studio Slof wijzigingen aan het resultaat van de opdracht aan (laten) brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Content die door opdrachtgever wordt ge-upload of aangeleverd, blijft eigendom van opdrachtgever (of een door opdrachtgever ingeschakelde derde). Studio Slof heeft enkel het gebruiksrecht om deze content in te zetten voor de uitvoering van de opdracht of voor promotionele doeleinden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. In het geval dit gebruik lijdt tot een werk, berusten alle intellectuele eigendomsrechten op dit werk bij Studio Slof.
4. Partijen kunnen alleen schriftelijk afspreken dat intellectuele eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever worden overgedragen. Zonder een schriftelijke afspraak, heeft opdrachtgever enkel het in dit artikel beschreven gebruiksrecht.
5. Wanneer het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, heeft Studio Slof het recht haar schade te verhalen op opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
1. Studio Slof is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Studio Slof. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Studio Slof is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverlening van Studio Slof en van derden zoals providers, hostingpartijen, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
3. Studio Slof is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van content en/of data van opdrachtgever.
4. Ook voor schade die ontstaat door handelingen die opdrachtgever zelf aan de website heeft verricht, is Studio Slof niet aansprakelijk.
5. Studio Slof is niet aansprakelijk voor beveiligingsproblemen doordat opdrachtgever gebruik maakt van niet ‘sterke’ wachtwoorden en inlogcodes.
6. Iedere aansprakelijkheid van Studio Slof is beperkt tot maximaal het bedrag dat een door Studio Slof afgesloten verzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. In het geval de verzekeraar niet tot uitkeren overgaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering is de aansprakelijkheid van Studio Slof beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht.
7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.
8. Opdrachtgever vrijwaart Studio Slof voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Studio Slof. 

Onvoorziene omstandigheden en overmacht
1. Studio Slof is niet aansprakelijk in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht. Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: overheidsmaatregelen, brand, ziekte of arbeidsongeschiktheid, kapotte apparatuur, uitval van- of storingen in de telecommunicatie of internetverbinding en niet of gebrekkige levering van leveranciers van Studio Slof.
2. Wanneer een overmachtssituatie tijdens een periode van dertig (30) dagen blijft bestaan of als voorzien kan worden dat de situatie langer dan dertig (30) dagen gaat duren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

Klachten
1. Als opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Studio Slof of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Studio Slof.
2. Studio Slof zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
4. Een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Geheimhouding
1. Studio Slof zal inlogcodes en wachtwoorden van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en deze niet met derden delen.
2. Geheimhouding wordt door Studio Slof ook opgelegd aan ingeschakelde derden.

Privacy & verwerkersvoorwaarden
1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Studio Slof van toepassing. Deze is te lezen via de website https://studioslof.nl/. Studio Slof zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.
2. In het geval Studio Slof door het aanbieden van haar diensten, persoonsgegevens verwerkt voor opdrachtgever, doet Studio Slof dit als ‘verwerker’ als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever heeft in dat geval de rol van ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Bij het verwerken van persoonsgegevens kan gedacht worden aan het te zien krijgen van persoonsgegevens tijdens onderhoud aan de website, het opslaan van persoonsgegevens van klanten van opdrachtgever in een back-up of het opslaan van persoonsgegevens op de server van Studio Slof in het geval hosting onderdeel is van de opdracht.
Op deze verwerking zijn de volgende verwerkersvoorwaarden van toepassing:
2.1 Studio Slof verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht.
De persoonsgegevens die Studio Slof voor opdrachtgever verwerkt, worden door Studio Slof niet voor eigen doeleinden gebruikt.
2.2 Studio Slof zal bij de verwerking alle zorgvuldigheid in acht nemen en zal zich houden aan geldende privacywetgeving, waaronder begrepen de AVG.
2.3 Studio Slof kan bij het verwerken van persoonsgegevens zogenoemde sub-verwerkers inschakelen. Deze sub-verwerkers kunnen ingeschakeld worden voor onder andere cloudopslag, hostingservices, e-mailmarketing, adverteren en betaaldiensten. Studio Slof  zal ervoor zorgen dat de door haar ingeschakelde derden, vertrouwelijkheid in acht nemen en zich aan eenzelfde beveiligingsniveau houden ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
2.4 Studio Slof zal alleen persoonsgegevens doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, als dat land een passend beschermingsniveau garandeert en voldoet aan de verplichtingen uit de AVG en deze algemene voorwaarden.
2.5 In het geval opdrachtgever persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Economische Ruimte bijvoorbeeld door een leverancier te kiezen die haar server in de Verenigde Staten heeft staan, vrijwaart opdrachtgever Studio Slof tegen alle rechtsvorderingen van derden die beweren dat er wordt gehandeld in strijd met de AVG.
2.6 Studio Slof zal passende maatregelen nemen om de persoonsgegevens van opdrachtgever te beschermen. Het versleutelen van persoonsgegevens waardoor deze niet toegankelijk zijn voor derden, het gebruik van sterkte wachtwoorden en een beveiligde netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL) zijn voorbeelden van deze maatregelen. Studio Slof kan niet garanderen dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.
2.7 Opdrachtgever garandeert op zijn beurt de diensten die Studio Slof biedt, op een verantwoorde wijze te gebruiken.
2.8 Studio Slof zal in geval van een datalek, zonder onnodige vertraging, melding maken bij de opdrachtgever en alle gegevens verstrekken die zij op grond van de AVG verplicht is te verstrekken. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te beoordelen of het datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer dit het geval is, deze melding te maken.
2.9 Studio Slof zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de rechten die betrokkenen hebben op grond van de AVG. Ook verleent Studio Slof medewerking aan audits waarmee gecontroleerd kan worden of Studio Slof zich houdt aan haar verplichtingen op grond van de AVG.
2.10 Studio Slof zal een register bijhouden van de persoonsgegevens die voor opdrachtgever verwerkt worden.

Toepasselijk recht
1. Op alle door Studio Slof gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Studio Slof worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door éen van de partijen als geschil worden gezien.

Versie maart 2022